Hướng dẫn phòng chống dịch Covid-19 trong trường học

| 16 Th.2 2020

 

Video hướng dẫn phòng chống dịch Covid-19 trong trường học dành cho cha mẹ học sinh, học sinh, giáo viên và toàn bộ nhân viên trong nhà trường.

 

 

Các Alaskids hãy chủ động và chấp hành nghiêm ngặt theo hướng dẫn trong Công văn số 180 MT-VP của Bộ Y tế để bảo vệ sức khỏe chúng mình và người thân trong gia đình nhé!