Chương trình Mỹ thuật được Alaska chia thành nhiều chủ đề, lấy chất liệu từ chính cuộc sống náo nức xung quanh; từ đó giúp bồi dưỡng năng lực quan sát, kích thích sự sáng tạo và trí tưởng tượng; góp phần hình thành nhân cách cho trẻ.