Các Alaskids thực hiện project thành thạo như thế nào?

| 26 Th.12 2018

 

Các Alaskids bây giờ thực hiện Project thành thạo như vậy là vì đa số các bạn được làm quen từ bậc Tiền tiểu học. Tuổi nhỏ làm những project nhỏ. Dần dần các bạn sẽ được tích luỹ kiến thức, kinh nghiệm để làm những project lớn hơn ở cấp tiểu học.

 

Dưới đây là một số hình ảnh trong project “Places to go” các bạn Tiền tiểu học Wonderkids tại Alaska: