Hệ thống Giáo dục Alaska hưởng ứng ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam 09/11/2021

| 21 Th.10 2021
Hưởng ứng ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam, Hệ thống Giáo dục Alaska đã triển khai đến toàn bộ cán bộ, nhân viên, giáo viên những văn bản pháp luật mới ban hành nhằm góp phần nâng cao nhân thức, vai trò của pháp luật của xã hội.

 

Ngày 09/11 hàng năm là Ngày Pháp luật với ý nghĩa giáo dục sâu sắc trong việc đề cao giá trị của pháp luật đồng thời tang cường nhận thức cho mọi người về vai trò của luật pháp trong đời sống ,tăng cường sự hiểu biết pháp luật và khả năng thực hiện pháp luật trong các hoạt động của cuộc sống thường ngày.

 

Với khẩu hiệu: “Sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật, tích cực hưởng ứng ngày pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam”, “Chủ động tìm hiểu, gương mẫu tuân thủ, thực thi pháp luật là trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, giáo viên, nhân viên, học sinh”, “Thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng là trách nhiệm của cán bộ, công viên chức, người lao động và nhân dân Thủ đô”, “Tích cực cải cách hành chính, giảm thiểu chi phí tuân thủ pháp luật, góp phần giải phóng nguồn lực, đồng hành cùng với người dân”,  “Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thủ đô KỶ CƯƠNG – TRÁCH NHIỆM – TẬN TÌNH – THÂN THIỆN”. “Quyết tâm ngăn chăn đẩy lùi dịch bệnh Covid – 19. Xây dựng văn hóa pháp luật gắn với xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh…". Tháng hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam 9/11/2021" được phát động trong toàn thể cán bộ, nhân viên, giáo viên của Hệ thống Giáo dục Alaska. Nhà trường đã nghiêm túc tìm hiểu, tôn trọng và nghiêm chỉnh thực hiện chung tay góp phần đưa Hiến pháp, Pháp luật đi vào giáo dục và đời sống.

 

Đối với các các bộ, nhân viên và giáo viên trong trường, nhà trường đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến những văn bản pháp luật mới ban hành. Cán bộ, nhân viên và giáo viên của Hệ thống Giáo dục Alaska luôn tuân thủ theo pháp luật, thực hiện tốt những quy tắc ứng xử và các quy định của ngành Giáo dục và thực hiện theo đúng pháp luật của nước CHXHCN Việt Nam.

 

 

Hệ thống Giáo dục Alaska đã tổ chức nhiều hoạt động để học sinh tìm hiểu về Pháp luật

 

Đối với học sinh, nhà trường đã tổ chức nhiều những hoạt động thiết thực và bổ ích để giúp các con tìm hiểu về Pháp luật Việt Nam như tổ chức các buổi sinh hoạt, các cuộc thi tìm hiểu về Luật An toàn giao thông, phòng chống bạo lực học đường… Tổ chức các buổi tọa đàm, hướng dẫn về việc đảm bảo an toàn cho học sinh khi học trực tuyến, hoặc khuyến khích học sinh tham gia các hoạt động tìm hiểu Pháp luật do nhà trường, quận, thành phố tổ chức.

 

Những hoạt động trên đã góp phần làm chuyển biến mạnh mẽ ý thức tôn trọng pháp luật, tự giác chấp hành luật của toàn thể các bộ, nhân viên, giáo viên và học sinh của Hệ thống Giáo dục Alaska.

 

----

 

HỆ THỐNG GIÁO DỤC ALASKA

🏡 Lô NT1 Khu Đô Thị Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

📧 Email: info@alaska.edu.vn

💻 Website: www.alaska.edu.vn